skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 11. september 2023

VSA, Værdistrømsanalyser, Value Stream Mapping…

…kortlægning af værdistrømme/værdikæder, VSM osv.

Ja, kært barn har efterhånden fået mange navne! Du kender sikkert ét eller flere af ovenstående udtryk. Men har du prøvet at kortlægge en værdistrøm? At udføre en værdistrømsanalyse giver et fantastisk overblik over en proces. Typisk finder man MEGET spild – eller forbedringsmuligheder!
Se nederst i indlægget hvor du kan downloade en gratis vejledning – så er du i gang om lidt!

Læs overordnet indlæg om VSA/VSM værdistrømsanalyser >


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Opnå min. 20% procestid og 50% gennemløbstid på få dage!

Vi anbefaler gennemførsel af en værdistrømsanalyse som en sprint over få dage – så processen holdes varm!

På den måde kan I opnå MARKANTE resultater på få dage.

Vi opnår næsten hver gang følgende minimumsmål:

 • 20% reduktion af procestiden
 • 50% reduktion af gennemløbstiden

Læs mere:


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Værdistrømsanalyse VSA/VSM – Svømmebanemetode til Lean Administration

Billeder fra en værdistrømsanalyse

De fleste værdistrømsanalyser bør laves med svømmebaner. Er der tale om “100% produktion” bør produktionsmetoden anvendes. Men ellers kan vi kun anbefale svømmebaner!

Hver svømmebane repræsenterer en interessent eller en funktion i flowet.
I en virksomhed er det eks. kunde, salg, kundeservice, produktion, indkøb osv. Eller det kan være salgsbehandling, fuldmægtig, jurist osv. i et offentligt flow. Alle arbejdsgange og flow kan kortlægges på denne måde! Det kan være alle flows i sygehuse/hospitaler, skoler og universiteter, hos ejendomsmæglere og i handelsvirksomheder! Så helt sikkert også noget for dig!

De brede gule post-its er funktionerne/personer. De grønne post-its er processen som den gennemføres i dag. De blå er stop/ventetider undervejs. De gule er returløb. De røde er forslag/problemer/ideer undervejs.

Lean Administration Værdistrømsanalyse via svømmebaneprincippet
Lean Administration Værdistrømsanalyse via svømmebaneprincippet

En værdistrømsanalyse kan godt blive ret omfattende:

Eksempel på en værdistrømsanalyse (administration)

En prioriteringsmatrix. Her sættes ideerne fra VSA’en på og vurderes på indsats og effekt. Dette sikrer, at man tager fat i de rigtige forbedringsforslag først.

Prioriteringsmatrix fra en værdistrømsanalyse
Prioriteringsmatrix fra en værdistrømsanalyse

En “MCT” (Manufacturing Critical-path Time). Bruges til at finde den samlede procestid ift. kø/ventetid. Her vil man ofte se, at procestiden måske kun er 4-5 dage, mod en samlet køtid på måske 50 dage. Det viser, at det er kø- og ventetid som man skal reducere, for at få den samlede gennemløbstid reduceret. MCT anvendes typisk kun, hvis én af udfordringerne er lang gennemløbstid.

MCT - Kritisk tidstrappe fra en værdistrømsanalyse
MCT – Kritisk tidstrappe fra en værdistrømsanalyse

Handlingsplanen – ud fra prioriteringsmatrixen:

Handlingsplan fra en værdistrømsanalyse
Handlingsplan fra en værdistrømsanalyse

Future State
Efterfølgende tegner man ofte det fremtidige flow – hvis de valgte opgaver gennemføres. Det fremtidige flow beskrives, så der efterfølgende kan evalueres på succesraten.

Forløbet ved en værdistrømsanalyse

Anbefalet forløb ved en værdistrømsanalyse:

 • Skab tryghed i organisationen. Det er afgørende for succes, at organisationen føler tryghed ved Lean og værdistrømsanalyser. Hvis jeg er utryg vil jeg typisk også holde viden om processer og flow tilbage. Jeg vil ikke save den gren over, som jeg sidder på.
 • Træn organisationen i kundeværdi og spild. Skab et fælles afsæt for at lave forbedringer. Det skal ikke mindst sikre, at alle har samme agenda under en værdistrømsanalyse. Der kan være mange agendaer – bevare eget arbejde, bevare det antal medarbejdere jeg har i afdelingen osv. Målet er, at skabe mere værdi for kunderne – og at reducere antallet af aktiviteter som ikke skaber værdi. Brug de 8 spildtyper (kan downloades på flexkom.dk).
 • Tag de lavthængende frugter først. Hvis organisationen i forvejen er stresset, så vent med at lave værdistrømsanalyser. Så er det bedre at tage de helt “lavthængende frugter”. Mange af de små ting som irriterer medarbejderne vil komme frem ved brainstorm på de 8 spildtyper. Det kan være unødvendige møder, unødvendige forstyrrelser og afbrydelser, det kan være mange returløb fordi ting ikke er afsluttet når de sendes videre osv. Det er vigtigt at skabe luft i organisationen til de større forbedringer. Så gennemfør de mange små forbedringer, så alle medarbejderne har luft til de større forbedringer. Fasthold evt. fokus på de små løbende forbedringer via en Kaizen tavle – Læs mere om Kaizen
  (du kan også se eksempler på tavler på flexkom.dk: Udseende Kaizen-tavle).
  Man kan også vælge at starte med en værdistrømsanalyse. Også i dette tilfælde anbefales det, at starte med de “lavthængende frugter”. At alle forslag ikke bare handler om “de andre” og “IT” sikres bl.a. via fokus på spildtyperne. At man prioriterer de “lette” forbedringsopgaver sker ved, at man prioriterer forslagene fra værdistrømsanalysen i en prioriteringsmatrix (se billede).
 • Lav en “current state” værdistrømsanalyse. Brug eksempelvis værktøjet “Brown paper med svømmebaner” som på ovenstående billede. Læs nedenfor hvem der bør deltage. Undervejs i kortlægningen vil I finde mange forbedringsforslag. Undlad at problemløse på dem undervejs. Sæt dem på som ideer – og gå videre. Når I har afsluttet kortlægningen kan I bruge indsats vs. effekt til at vurdere hvilke af ideerne der skal arbejdes videre med (prioriteringsmatrix). Lav en handlingsplan på disse.
 • Lav evt. en “future state”. Jeg skriver bevidst “evt.” for det er ikke “et krav”. Hvis jeres current state viser mange forbedringer, så kan I vælge bare at tage disse først. Man laver typisk en future state for at tænke ude af boksen. Nogle kalder det også for “drømmescenariet”, “moon walk”, “rejsen til mars” o.l.
 • Efter en “moon walk” bør man laver en mere realistisk 6 måneders kortlægning (max. 12 mdr.). Den skal binde current state og drømmescenariet sammen, så det bliver realistisk. Nu kender I visionen – hvor er I realistisk om 3, 6 eller 12 måneder? Lav en handlingsplan til at nå målet.
 • Lav en ny værdistrømsanalyse igen på det samme flow (om 4-12 måneder) – find nye forbedringer – gennemfør osv.

Current State, Future State og/eller Moon Walk?

Læs mere om current state, future state og/eller moon walk ved en værdistrømsanalyse >

Værdistrømsanalyser – Current, Future og Moon Walk

Processen – hvem skal deltage?

Jeg oplever, at mange vælger at lave en VSA via følgende proces:

 • En intern/ekstern konsulent interviewer og observerer.
 • Konsulenten laver en VSA. Gerne på en PC.
 • Konsulenten laver det optimale flow.
 • Konsulenten præsenterer det optimale flow for medarbejderne. Her vil typisk være stor modstand. Hvorfor skal vi arbejde på den måde? Jeg er ikke enig i, at vi kan undvære den og den proces! Du har glemt at… Det flow kan kunderne ikke acceptere! osv.
 • Der indgås et kompromis og alle går nogenlunde tilfredse fra mødet…

Dette flow kan ikke anbefales, men kan være nødvendigt pga. geografi, interessenternes tilgængelighed og tid, interessenternes villighed til at deltage (eks. hvis de kun sporadisk er involveret) osv. Hvis man vælger denne tilgang skal huske, at afsætte ekstra tid til implementeringsprocessen.

Når I har valgt en proces der skal kortlægges, kan følgende proces anbefales:

 • Udpeg de vigtigste interessenter. Det kan være én fra hver af de implicerede afdelinger. Medarbejdere med “fingeren på pulsen”. Gerne også deres ledere. Husk ikke at tage hensyn til medarbejdernes forandringsparathed i udvælgelsen. Det er et stærkt signal i organisationen også at have “modstandere” og mere konservative medarbejdere med i processen.
 • Lav værdistrømsanalysen.
 • Undervejs vil deltagerne komme til erkendelser i forhold til spild, unødvendige returløb, optimeringsmuligheder osv. Det sker fordi de deltager, ser lyser og tager ejerskab.
 • Implementeringsprocessen kører nu uden markante problemer!

Formlen bag denne proces er:
Kvalitet x Accept = Effekt
I den første proces går vi ud fra, at kvaliteten af løsningen er 100% (optimal), men organisationen accept er kun 50%. Dvs. at effekten kun ender på 50%.
I den anden proces er kvaliteten af løsningen måske kun 80%, men accepten er 100%. Dvs. at effekten ender på 80%!

Man kan naturligvis kombinere de to metoder i samme værdistrømsanalyse. Det kan være, at man interviewer de sekundære interessenter til et flow og tager de primære interessenter med i en workshop.

Hvad kan kortlægges?

ALLE FLOWS! Alle flows i en organisation kan og bør kortlægges. Det er lige fra de store projekt- og ordreflows til mange mindre flows. Så det er lige fra “ansættelse af en medarbejder”, “fra ansættelse til den nye medarbejder kan arbejde (skrivebord, pc, adgangskoder mm.)”, “kundeoprettelse”, “tilbudsgivning”, “varenedlæggelse”, “projektforløb”, “studieoptag”, “sagsbehandling”, “møder”, “månedsrapporter” osv. osv. osv….

Læs mere om værdistrømsanalyser

Af Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top